0229-211728

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Trango Medicals B.V.


Artikel 1 Definitie
In het navolgende wordt verstaan onder de “afnemer”: iedere
natuurlijke of rechtspersoon die van Trango (hierna te noemen
Trango) zaken wenst te kopen of koopt, danwel enige
overeenkomst van andere aard met Trango wenst te sluiten of
sluit.


Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en
schriftelijke offertes van en alle overeenkomsten met Trango,
voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 De afnemer aanvaardt deze voorwaarden door het reageren op
een door Trango uitgebrachte offerte of door de bestelling van
zaken bij Trango.
2.4 Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden
slechts voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd en voor de bij
die overeenkomst bepaalde gevallen.


Artikel 3 Totstandkoming
3.1 Beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi en brochures,
alsmede prijslijsten aan afnemers dienen slechts ter informatie
van de afnemer en gelden niet als aanbod van Trango. Offertes
geschieden schriftelijk, zijn vrijblijvend en worden gedurende
één maand gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de offerte.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding
door afnemer van de door Trango uitgebrachte offerte.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle door Trango opgegeven prijzen zijn exclusief BTW,
verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen als
zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de
offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.2 Alle door Trango opgegeven prijzen zijn exclusief installatie,
gebruiksinstructies en reis- en hotelkosten van de installateurs
en/of instructeurs, tenzij op de offerte uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
4.3 Trango behoudt zich het recht voor opgegeven prijzen, zonder
voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de
offerte, te wijzigen; zo zal Trango gerechtigd zijn om sedert de
totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele
levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van
tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede
enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Trango
kostenverhogend zijn, aan de afnemer door te berekenen. De
afnemer wordt van de prijswijziging op de hoogte gesteld.

Artikel 5 Levering
5.1 Tenzij is overeengekomen dat Trango voor levering zal
zorgdragen, geschiedt de levering der bestelde zaken door de
ter beschikkingstelling van die zaken aan de afnemer dan wel
aan de door de afnemer aangewezen vervoerder.
5.2 Indien is overeengekomen dat Trango voor levering zal
zorgdragen, geschiedt de levering der bestelde zaken door
afgifte van die zaken aan het op de desbetreffende offerte
vermelde adres, tenzij anders is aangegeven.
5.3 Vanaf levering zijn de zaken voor risico van de afnemer.
5.4 De levertijden worden door Trango steeds bij benadering
opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd
brengt Trango niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83 BW.
5.5 Zodra aan de afnemer is bericht dat de door hem bestelde
zaken voor hem ter beschikking gereed liggen, dienen die zaken
binnen tien dagen nadien door hem of de door hem aangewezen
vervoerder te worden afgenomen. Indien de afnemer de zaken
niet binnen deze termijn heeft afgenomen, heeft Trango het
recht de zaken voor rekening en risico van de afnemer op te
slaan of de overeenkomst door middel van een schriftelijke
verklaring aan de afnemer te ontbinden met behoud van haar
recht op schadevergoeding.
5.6 De afnemer verleent Trango bij voorbaat toestemming de door
de afnemer bestelde zaken in gedeelten te leveren. Elke
deellevering zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De
afnemer verplicht zich elke deellevering als een zelfstandige
levering te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende
factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

Artikel 6 Installatie
6.1 Indien installatie van de bestelde zaken door Trango is
overeengekomen, dient de afnemer de installatie
overeenkomstig de daartoe door hem ontvangen aanwijzingen
van Trango mogelijk te maken. Die aanwijzingen kunnen onder
meer inhouden het ter bezichtiging van de plaats waar de
installatie zal plaatsvinden toegang verschaffen aan daartoe
door Trango aangewezen personen, het verwijderen van
deuren, het vergroten van entrees, het ter beschikking stellen
van transportmiddelen, het aanbrengen van speciale
stroomvoorzieningen en het aanleggen van waterleidingen.
6.2 De afnemer verleent Trango bij voorbaat toestemming de door
de afnemer bestelde zaken in gedeelten te installeren. Elke
installatie zal afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De
afnemer verplicht zich elke deelinstallatie als een zelfstandige
installatie te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende
factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.
6.3 Datum en tijdstip van installatie worden door Trango bij
benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding
daarvan brengt Trango niet in verzuim als bedoeld in artikel 6:83
BW.
6.4 De bestelde zaken worden geacht te zijn geïnstalleerd wanneer
zij functioneren in overeenstemming met de door de fabrikant
opgegeven specificaties.

Artikel 7 Wijzigingen en annulering
7.1 Wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst zijn slechts
mogelijk indien de gewenste wijziging schriftelijk aan Trango is
medegedeeld door afnemer en deze vervolgens door Trango
schriftelijk akkoord is bevonden. Kosten en eventuele schade
welke het gevolg zijn van deze wijziging, kunnen door Trango
aan afnemer in rekening worden gebracht.
7.2 Indien afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen,
deze geheel danwel gedeeltelijk annuleert, wordt 20% van de
orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening
gebracht, onverminderd het recht van Trango om volledige
schadevergoeding van afnemer te vorderen.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling van de koopprijs van de geleverde zaken en van de
installatie daarvan wordt opeisbaar terstond na de levering
respectievelijk de installatie en dient zonder enige korting of
schuldvergelijking uiterlijk binnen veertien dagen na de
factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
8.2 Indien betaling binnen de in het vorige lid gestelde termijn niet
heeft plaatsgevonden, is de afnemer over het gehele
factuurbedrag met ingang van de dag dat die termijn verstrijkt
een rente verschuldigd van één procent per maand of gedeelte
van een maand tot aan de dag der algehele voldoening.
8.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor
Trango verbonden aan de invordering van aan haar
verschuldigde bedragen, komen ten laste van de nalatige
afnemer. Voor de buitengerechtelijke kosten zal minimaal vijftien
procent van het factuurbedrag of het niet tijdig voldane gedeelte
daarvan verschuldigd zijn.
8.4 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in
artikel 7.1 is bepaald, heeft Trango te allen tijde het recht te
verlangen dat de afnemer zekerheid stelt voor de betaling, of dat
de afnemer vóór de levering of de installatie het door hem
verschuldigde bedrag geheel of gedeeltelijk of voor een door
Trango te bepalen gedeelte voldoet.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Niettegenstaande de levering, gaat de eigendom van de te
leveren zaken eerst op de afnemer over wanneer hij al hetgeen
hij op grond van de desbetreffende en soortgelijke, gesloten of
nog te sluiten, overeenkomsten aan Trango verschuldigd is,
heeft voldaan.
9.2 De afnemer is verplicht de door Trango geleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Trango
te bewaren. 9.3 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de
afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of
aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
9.4 Indien de afnemer met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen jegens Trango te kort schiet of Trango
goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen te kort
zal schieten, is Trango gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na
terugneming zal de afnemer worden gecrediteerd voor de
marktwaarde van de teruggenomen zaken, met dien verstande
dat hij in geen geval gecrediteerd zal worden voor een bedrag
hoger dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met de op de
terugneming gevallen kosten.
9.5 De afnemer is verplicht binnen zeven dagen na een daartoe
strekkend schriftelijk verzoek van Trango zijn medewerking te
verlenen aan verpanding overeenkomstig de artikelen 3:237 en
239 BW van door Trango aan te wijzen zaken en vorderingen tot
zekerheid van de nakoming van al hetgeen de afnemer aan
Trango verschuldigd is.

Artikel 10 Toerekenbare tekortkoming
Indien de afnemer enige voor hem uit een overeenkomst met
Trango voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of Trango
omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar goede grond
geven te vrezen dat de afnemer een dergelijke verplichting niet
stipt zal nakomen, heeft Trango het recht nakoming van al haar
verplichtingen jegens de afnemer op te schorten en alle
overeenkomsten met de afnemer geheel of gedeeltelijk als
(buitengerechtelijk) te ontbinden met behoud van recht op
schadevergoeding. Als omstandigheden die Trango goede
grond geven te vrezen dat de afnemer een dergelijke
verplichting niet stipt zal nakomen, gelden in ieder geval: het
aanvragen of het uitspreken van het faillissement van de
afnemer, het indienen van een verzoek tot surséance van
betaling van de afnemer of het verlenen van surséance van
betaling aan de afnemer, een beslag op het gehele of een
gedeelte van het vermogen van de afnemer, overlijden of
ondercuratelestelling van de afnemer, staking of overdracht van
het bedrijf van de afnemer of een belangrijk deel daarvan in een
op te richten of reeds bestaande vennootschap en wijziging van
de doelstelling van dat bedrijf.

Artikel 11 Reclame en retourzendingen
11.1 Eventuele reclames over gebreken van door Trango geleverde
zaken en de installatie daarvan dienen uiterlijk veertien dagen
na levering respectievelijk installatie schriftelijk aan Trango te
worden gemeld.
11.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn
hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk
nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
kunnen ontdekken aan Trango te worden gemeld.
11.3 Na het verstrijken van bovenvermelde termijnen wordt de
afnemer geacht het geleverde respectievelijk de installatie te
hebben goedgekeurd. Reclames hoeven in dat geval niet meer
door Trango in behandeling te worden genomen.
11.4 De afnemer dient alle door Trango voor onderzoek van de
reclame gewenste medewerking te verlenen, onder andere door
Trango in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in
te (laten) stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de
geleverde zaken en de installatie daarvan.
11.5 Acceptatie van retourzendingen door of namens Trango houdt
geen erkenning van gebreken aan het geleverde dan wel
erkenning van aansprakelijkheid in.

Artikel 12 Overmacht
12.1 In geval van overmacht zal Trango gerechtigd zijn te harer
keuze de uitvoering van de overeenkomst als
(buitengerechtelijk) te ontbinden of de bestelling te annuleren,
zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer
gehouden te zijn. Trango dient hiervan aan de afnemer terstond
schriftelijk mededeling te doen.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Trango
onafhankelijke, ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst al dan niet voorzienbare omstandigheid waardoor
de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd
wordt of waardoor die nakoming in redelijkheid niet meer van
Trango te vergen is. Als zodanige omstandigheden gelden in
ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, boycot, oproer,
staking, stagnatie of moeilijkheden bij de productie en/of
bewerking door Trango of door een onderneming waarvan
Trango grond of hulpstoffen betrekt of bij het eigen of door
derden verzorgde transport, overheidsmaatregelen zoals het niet
verkrijgen van vergunningen en in- en uitvoerverboden, brand,
stormschade en overstroming.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Geringe afwijkingen in de geleverde zaken ten opzichte van de
beschrijvingen en afbeeldingen in catalogi, brochures en
uitgebrachte offertes die binnen de gebruikelijke of krachtens de
ter zake toepasselijke voorschriften en normen aanvaardbare
toleranties blijven of nuances in de weergegeven kleur van de
geleverde zaken betreffen, leiden niet tot tekortkomingen van
Trango Dergelijke afwijkingen geven de afnemer bovendien
nimmer recht de overeenkomst op andere gronden aan te
tasten.
13.2 Trango is nimmer aansprakelijk voor enigerlei bedrijfs- of andere
gevolgschade uit welken hoofden dan ook. Het gebruik van de
geleverde/geïnstalleerde zaken komt geheel voor risico van de
afnemer. Voor andere door de afnemer geleden schade is
Trango slechts aansprakelijk indien de afnemer bewijst dat het
ontstaan van die schade te wijten is aan schuld van Trango,
haar medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers en overige
personen die Trango inschakelt bij de uitvoering van haar
verbintenissen.
13.3 De omvang van de in artikel 12.2 bedoelde aansprakelijkheid
van Trango is beperkt tot de hoogte van de in de desbetreffende
factuur vermelde koopprijs.
13.4 De afnemer vrijwaart Trango voor iedere aanspraak van derden
ten aanzien van het gebruik van de door Trango aan de afnemer
geleverde zaken.
13.5 Geen beroep op enig beding tot beperking of uitsluiting van
aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan worden
gedaan door degene die de schade opzettelijk of bewust
roekeloos heeft veroorzaakt.

Artikel 14 Verzekering
14.1 Vanaf het moment van de levering dient de afnemer de door
Trango geleverde zaken genoegzaam tegen alle verzekerbare
risico’s te verzekeren.
14.2 Vanaf het moment van de levering dient de afnemer zich
genoegzaam tegen alle uit het gebruik van de door Trango
geleverde zaken voortvloeiende aanspraken van derden te
verzekeren.

Artikel 15 Overdracht rechten en verplichtingen
15.1 De afnemer kan de uit een overeenkomst met Trango
voortvloeiende rechten en verplichtingen slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Trango aan derden
overdragen.
15.2 Trango is te allen tijde bevoegd de uit een overeenkomst met de
afnemer voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden
over te dragen. Voor de nakoming van aan derden
overgedragen verplichtingen blijft Trango evenwel tevens zelf
jegens de afnemer aansprakelijk.

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1 De relatie tussen Trango en de afnemer zal uitsluitend worden
beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen betreffende de
overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van
toepassing zijn, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Amsterdam.